Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Statut asociatia consilierilor juridici Bacau

Asociatia Consilierilor Juridici Bacău

- Statut

Organele de conducere ale Asociatiei:


A. Adunarea Generală;
Adunarea Generală se compune iniţial din membrii fondatori ale căror nume şi adrese sunt enumerate în Actul constitutiv, iar ulterior şi din toţi membrii asociaţi care aderă la prezentul Statut. Adunarea Generală are urmatoarele atribuţii:
a.)aprobă modificarea actelor constitutive ale ACJB şi ale Statutului;
b.)aprobă aderarea la o structură asociativă cu caracter naţional;
c.)alege membrii Consiliului Director;
d.)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul exerciţiului financiar pentru anul anterior;
e.)validează cenzorii propuşi de către Consiliul Director;
f.)adoptă moţiuni care să reflecte poziţia ACJB cu privire la aspecte de interes general în ceea ce priveşte profesia de consilier juridic ori statutul consilierului juridic;
g.)hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
h.)orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin statut.

B. Consiliul Director
Consiliul Director este alcătuit din 11 membri, aleşi de Adunarea Generală. Membri consiliului sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Componenţa primului Consiliu Director este stabilită prin Actul Constitutiv, pentru un mandat de 4 ani. Din Consiliul Director fac parte:
a.)un preşedinte
b.)doi vicepreşedinţi
c.)un secretar general
d.)un secretar
e.)6 membri

Preşedintele asociaţiei este şi preşedintele Consiliului Director. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:
a.)prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b.)aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
c.)elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a ACJB;
d.)elaborează Regulamentele de funcţionare ale comisiilor de lucru;
e.)apară şi reprezintă interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi publice;
f.)gestionează bunurile ACJB;
g.)încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
h.)aplică, la propunerea Comisiilor de lucru, sancţiunile prevăzute de prezentul Statut;
i.)alege dintre membrii săi preşedinţii comisiilor de lucru şi numeşte membri acestora;
j.)întocmeşte evidenţele consilierilor juridici şi actualizează permanent evidenţa, iar la sfârşitul fiecărui an le va comunica organelor prevăzute de lege;
k.)orice alte atribuţii pe care legea sau Statutul ACJB le stabileşte în sarcina sa.