Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Noutati asociatia consilierilor juridici Bacau

Anunt important!

ANUN?

n conformitate cu prevederile art.19 alin.1,alin.2, alin.3, alin. 5 ?i alin.6 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor ?i a Senatului, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, n vederea ntocmirii listei cu juri?tii care doresc s? fac? parte din Birourile electorale ale sec?iilor de votare, municipale, or??ene?ti ?i comunale din jude?ul Bac?u, n calitate de pre?edin?i ?i loc?iitori ai acestora, pentru alegerile parlamentare din data de 09 decembrie 2012, v? comunic?m c? ave?i posibilitatea s? v? adresa?i cu cereri n acest sens, la Institu?ia Prefectului Jude?ul Bac?u, pn? la data de 22.10.2010 (H.G. nr. 890/2012).

La cererile respective care trebuie s? con?in? numele, prenumele, adresa, profesia, telefoanele, se vor anexa declara?iile dvs. din care s? rezulte c? nu face?i parte din niciun partid politic ?i c? nu sunte?i rud? pn? la gradul al patrulea cu niciunul dintre candida?i.

Pentru rela?ii suplimentare ave?i posibilitatea s? o contacta?i telefonic pe d-na Manea Mioara, pre?edintele asocia?iei la telefonul 0745.130.338 sau pe d-na Grozavu Mihaela, consilier juridic, la sediul Institu?iei Prefectului Jude?ul Bac?u.

V? mul?umim.


PRE?EDINTE
Mioara Manea