Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Noutati asociatia consilierilor juridici Bacau

Anunt important!

ANUN?

n conformitate cu prevederile art. 24 alin.1 ?i alin. 5 din Legea nr. 67/2004, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, n vederea ntocmirii listei cu juri?tii care doresc s? fac? parte din Birourile electorale de circumscrip?ie municipale, or??ene?ti ?i comunale din jude?ul Bac?u, n calitate de pre?edin?i ?i loc?iitori ai acestora, pentru alegerile autorit??ilor administra?iei publice locale din data de 10 iunie 2012, adres?m rug?mintea consilierilor juridici din cadrul asocia?iei noastre, care doresc s? fac? parte din aceste birouri s? depun? declara?iile de acceptare completate, pn? cel mai trziu luni 09 aprilie 2012, orele 14,00.

Modelul declara?iei se poate fi descarcat de aici.
Declara?iile se vor preda d-nei Manea Mioara, pre?edintele asocia?iei pe care o pute?i contacta la urm?torul num?r de telefon: 0745130338.
V? mul?umim.

PRE?EDINTE
Mioara Manea