Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Acte necesare inscriere in asociatia consilierilor juridici Bacau

Orice persoan? care ndepline?te condi?iile prev?zute art.8-11 din Legea nr.514/2003 poate solicita primirea n ACJB printr-o cerere-tip adresat? pre?edintelui asocia?iei.


La cerere se vor ata?a urmatoarele:

- copie de pe actul de identitate al solicitantului;

- copie de pe certificatul de na?tere;

- copie de pe certificatul de casatorie;

- copie de pe diploma de studii;

- copie dupa carnetul de munc?, dupa contractul individual de munca, adeverinta, etc. din care sa rezulte vechimea in functia de consilier juridic;

- declara?ia solicitantului c? nu se afl? n vreunul dintre cazurile de nedemnitate prev?zute la art. 9 din Legea nr. 514/2003;

- declara?ia solicitantului c? nu se afl? n nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prev?zute la art. 10 din Legea nr. 514/2003;

- declara?ia expres? a solicitantului c? nu este sau nu a fost nscris ntr-o alt? asocia?ie profesional? constituit? n temeiul Legii nr. 514/2003;

- 2 poze tip buletin (pentru legitima?ie).